Raziskovanje

Osnovni podatki o raziskovalcu po sistemu SICRIS

Šifra raziskovalca: 19761

Status raziskovalca: Raziskovalec z zaposlitvijo v registrirani raziskovalni organizaciji

Raziskovalna skupina: Raziskovalni center Ekonomske fakultete (RCEF)

Raziskovalna področja

5.02.01 – Družboslovne vede / Ekonomija / Ekonomske vede
5.02.02 – Družboslovne vede / Ekonomija / Poslovne vede

Področja raziskovanja

Konkurenčne prednosti podjetij

Strateški management

Strateška analiza
Razvijanje strategij
Uresničevanje strategij
 

Trajnostni razvoj – okoljska in družbena odgovornost podjetij

Poslovni modeli

Management sprememb

Management znanja

Management v športu

Uspešne konkurenčne strategije velikih slovenskih in hrvaških podjetij (10/2000 – 9/2002)
Strategije vstopanja in poslovanja slovenskih podjetij na trgih jugovzhodne Evrope (7/2001 – 6/2004)
Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 (10/2004 – 9/2006)
Načrtovanje (trojne) kariere nogometašev se začne v nogometnem vrtcu (1/2018 – 12/2018)
 

Prek Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Denar in finance po vstopu Slovenije v Evropsko Unijo (8/2006 – 12/2008)
Trženjski odnosi na medorganizacijskem trgu BiH: Posebnosti v razmerah razvoja izvoznega gospodarstva (1/2014 – 12/2015)
Opredelitev modela kazalnikov za spremljanje potenciala umetne inteligence v Sloveniji s poglobljeno primerjalno analizo stanja v Sloveniji in v EU (10/2022 – 9/2024)
Investicije kot ključ do izgradnje trajnostnega podjetja: Izgradnja teoretičnega modela in multi-metodološka empirična analiza (10/2022 – 9/2025)
Klimatske spremembe in njihov vpliv na prevladujočo paradigmo v ekonomskih in poslovnih znanostih ter v Sloveniji (1/2009 – trenutno)
 

Prek Evropske komisije

Hokejsko partnerstvo za napredek: Izgradnja zmogljivosti za doseganje enakih minimalnih standardov (Erasmus+ projekt EAC/A05/2017) (1/2019 – 12/2021)
Spodbujanje internacionalizacije visokošolskih ustanov v Črni gori z učinkovitim strateškim planiranjem (Erasmus+ projekt EAC/A03/2018) (11/2019 – 10/2022)
Razvijanje magistrskega programa Management industrijskega podjetništva v tranzicijskih državah (Erasmus+ projekt EAC/A03/2018) (1/2020 – 12/2022)
Finančna in poslovna pismenost v športu za športnike in trenerje (Erasmus+ projekt EAC/A02/2019) (1/2021 – 12/2023)
Modeli in metode za aktivno starajočo se delovno silo: Mednarodna akademija (Horizont 2020, pogodba o dodelitvi sredstev 873077) (1/2024 – 12/2025)

Gostujoči raziskovalec

Tuje institucije

Univerza v Indiani, Poslovna šola Kelley, Bloomington, ZDA (8/2001 – 12/2001)